Abreviaturas

 

adj. adjetivo
adv. adverbio
aux. auxiliar
conj. conjunción
Contr. contraríos, antónimo
gram. nota grammatical
i. intransitivo
interj. interjección
interr. interrogación
ir. irregular
mod. modismo
pl. plural
prep. preposición (funcióna como una preposición, en tunebo es posposición)
pron. pronombre
s. nombre sustantivo
s.f. nombre sustantivo femenino
s.m. nombre sustantivo masculino
sing. singular
Sinóm. Sinónimos
t. transitivo
V. Véase
v. verbo