boýn1heightGyzymyň boýy gysgalygy üçin atletika berdim.I sent my daughter to athletics because of her short stature.Klasdaşymyň boýy çaksyz uzyn bolanlygy sebäpli ýaman utanýardy.My classmate was terribly embarrassed because he was so tall.Täze salyp başlan jaýymyzyň boýy eýäm bir ýarym metre barypdyr.The house we had just started [building] had already reached a height of one and a half metres.Inli matanyň boýy iki metr bolsa bir köýnek çykýar.You can make one shirt using thin material two metres long.2bank, shoreÝabyň boýunda tal agaçlar ösýär.Willow trees grow along the shore.Türkmen başy şäherine dynç almaga gidenimde derýäniň boýundaky jaýda ýaşadyk.When I went to the Turkmen capital for a vacation, we lived in a house by the river.3unmarriedboý gyzunmarried woman; virginömür boýycomp.throughout one's life; your entire lifeAdamzat durmuşyny gowulandyrmak üçin ömür boýy zähmet çekýar.Humankind strives lifelong in order to improve their life.Şitilhanada ekilen limonlar ömür boýy hasyl berýar.Lemon trees grown in a special house give fruit their whole lives.ýyl boýycomp.all yearLondonda bütin ýyl boýy ýagyş ýagýar.In London it rains all year.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.