Search results for "hiduk"

hiduk 1comm. a fishing net. Ialim nan hiduk mu ta eta munhiduk hi tilapia. Bring your net so that we will go to catch tilapia. (sem. domains: 6.4.5.3 - Fishing equipment.) 2trans. to catch fish with net; to net butterflies. Em hidukon didan kulkulap-e. Go net those butterflies. ‑on/‑in‑. 4C Convey/bring object toward agent.