Search results for "katalakan di bulan"

katalakan di bulan (n. ph. of bulan) comm. new moon. Umala da allama na katalakan di bulan. They catch crabs during the new moon. (sem. domains: 1.1.1.1 - Moon.)