Search results for "tatawang"

tatawang (sp. var. tattawwang) comm. cobweb; spider web. Natawang nan dudduti nah tatawwang. The dragonfly was caught in the spider web. (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)