English - Tuwali Ifugao


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

s


shallow
shallow, make something
shaman
shaman, divination
shaman, payment to
shame
shamed
shameful
shape in round form
shape to a point
shape, curved
share
share a part of something
share expense
share of harvest
share of meat
share of something
share resources with someone
share something
share work