gonnol comm. skin rash. (sem. domains: 2.5.2 - Disease.)