palyuk comm. a large cooking utensil; a vat. Usaron di palyuk hin dakol di iha-ang. One uses a vat to cook a big amount. Sim: tinapiyan, banga, palhu. (sem. domains: 5.2.1.3 - Cooking utensil.) id. kay palyuk di inga na