nguppunguppu comm. snake species, striped black and white. Maid inang-ang kun nguppunguppu. I never saw a nguppunguppu-snake. (sem. domains: 1.6.1.3 - Reptile.)