hiyam 1adj. nine; the cardinal number nine. Hiyam di babuy da. They have nine pigs. Number quantifier. (sem. domains: 8.1.1.1 - Cardinal numbers.) 2advpred. nine times. Naminhiyam na namugah bulhe na. He harvested beans nine times. namin‑. Mathematical. comp. himpulut hiyam der. hinhihiyam der. nahiyam