-engevhold ; marry ; make ; bring ; causeholim samting ; marit ; karim i kamEnge ot!Bring it!Kisim i kam!Tinge yenge lou ŋaiye yarmbe.They held fighting sticks.Ol i holim diwai bilong pait.Kin nenge lenge hindi jarnge yal Isip.He made/caused them two to flee to Isip.Em i kisim tupela i ranawe i go long Isip.Kin plihe nenge tuwei ambaran.He married again.Em i kisim nupela meri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *