-isilih -isilihme kin hwaihwai saivpkeep on askingaskim askim em i go i goTinge yisilih yisilihme kin hwaihwai sai taꞌe leꞌe na, "..."They kept on asking him like this,"..."Ol i askim askim em olsem, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *