Browse Vame Dictionary


s
a
b
ɓ
c
ɗ
d
̄
e
ə
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ŋ
p
r
t
u
v
w
y
z

ə


əmba1ə́mbà???cfhəmba
əmba2əmbavar.lib. dehəmba
əne baə̄né bà ??ne pas
ənnaə̀nnávje dis
ənne1ə̀nnépron indéfmoi
ənne2ə̄nnépron indéfmoi
ənne3īnépron indéfmoi
əŋə́ŋpron indéfje
əŋgəə́ŋgə̄advne…que
əŋkaleə́ŋkālē1advterme d'excuse, pardon!2ndoucement, attention!gə əŋkale! fais attention!
əŋne pakamaəŋne pakamanà moi la troisième partieəŋne pakamac´est à moi! (le troisième)cfjagwalya, meskapapakama