Browse Vame Dictionary


s
a
b
ɓ
c
ɗ
d
̄
e
ə
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ŋ
p
r
t
u
v
w
y
z

d


daɓakwadàɓàkwàngerbe, botte
dabaladabəlavtdéplacer des cailloux ou enroulerdabəlɗiyacfbəlaɗagədəmbəla
daɓala1dàɓàlàvttortiller la ficelledaɓəlɗiya
daɓala2dàɓàlàvrfmêler (se) d'un problème
dabaridábárìn1moyen, plan, idée, dabari hwa ni baje n´ai pas de moyen, de possibilité (de faire qqch)2rusédabari niya apə ayəh al'écureuil est très intelligent
daɓasla1daɓaslavar.lib. debələfa
daɓasla2dàɓàslàvrfsalirdaɓəslɗiya
dabbadábànanimal (terme générique)
daddàdvar.lib.dadəɗayntremblementdadəɗay
dadadadaadjénorme
dadagwayakdadagwayakn
dadədàdà1vitremblerdedeke ba dadəɗayen tremblant de peur2vtclaquer des dents3vtfaire trembler de peurɗa naya a dadəɗimənde zləŋwaɗils sont venus nous faire trembler de peurdadəɗay, dadəɗiya
dadəɗaydadəɗayvar.lib. dedad
dafdàfvar.lib.taftafidtaper un animal
daftakar-adàftàkàradjinvulnérablema mbəɗika daftakar a sləmay de a Yesunous sommes invulnérable dans le nom de Christ
daftardàftárvar.lib. dedakwtarndocteur, médecin
daganzadàgànzàadjlourd, gros
dagasladàgàslàvar.dial. dedagazlavembrouiller quelqu'un
dagavadágàvànmilieua dagava devar.lib.dugveadvparmi, au mileu decfduvakduvak/dagavamamək ŋa
dagazladàgàzlàvar.dial.dagaslavtempêcherdagazlənu ba a hənaɗayakadene m'empêche pas de dormirdagazləɗiya
dagəladâgə́láncour de la maison
dagəle aməmak i digemdágə̀lè ámə̀mák i dìgémvar.lib. dedigem
dagwadàgwàn hommeplwadagwa haydagwa hay məmenfraternitédagwa mamanfrèredagwadagwavar.lib.vuwa, kine dagwan1jeune homme2jeunesse
dagwa hay məmedàgwà hay mə̄mecfdagwadagwaforme compl. indét. dedagwadagwa hommenfraternité
dagwa mamadàgwà māmácfdagwadagwaforme compl. indét. dedagwadagwa hommenfrère