Browse Vame Dictionary


s
a
b
ɓ
c
ɗ
d
̄
e
ə
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ŋ
p
r
t
u
v
w
y
z

h


ha mbərkwehā mbə̄rkwévtinviter
haa alaháá áláprpjusqu'à
hadadahàdàdà1adjgratuitbay vərku shiŋgu hadadale chef m’a donné l’argent gratuitement2advgratuitement, pour rien, en vain
hadagahàdàgàPəlaslanmilieuhadaga lapasmidi
hadaga l'apashàdàgà lápàsnmidi
hadamahàdámànimpôt
haɗay sləra gəɓaɗayhāɗáy slə̄rá gə̀ɓàɗáyvar.lib.haɗay sləra ŋgwalavtinviter à un travail collectif
haɗay sləra ŋgwalahāɗáy slə̄rá ŋgwàlàvar.lib. dehaɗay sləra gəɓaɗay
hadəgwaranendroit reservé aux vieux pour se donner des conseils
hadz galamnzayhàdz gàlàmnzàyvrfplaindre (se)hadzɗiya galamnzay
hadz mbashàdz mbàs1vrfreposer (se)2virespirerhàdz mbàs zláhzláhá3virespirer avec peine4nvacanceshadzɗiya mbascfshiɗefɗay
hadz mbəlkayhàdz mbə̄lkáyvtpanserhadzɗiya mbəlkay
hadz s'azayhàdz sàzàyvar.lib. dehədz s'azay
hadzahàdzàvtposerhadzɗiya
hadza awayhàdzà wàyvtécrirehadzəɗiyacfhadzede1həts galəmnzay
hadza zlayhàdz zláyhàdz zláyvar.lib.nanɗila zlayvtpondrehadzɗiya zlay
hadzɗinaŋŋa away a zhek-ahàdzɗínáŋŋà àwày á zhə̀kàvtprotéger
hadzede1hàdzèdèvtverser dans quelque chosecfhadza away
hadzede2hàdzádèvtviderhadzɗiyade
hadzəlahàdzə̀làvtverserhedzəde a tasa deverse dans un récipienthadzəɗila
hadzəla arishahwamhàdzə̀là āríshāhwámvipleurnicherhadzɗila ...
hadzənaŋadehàdzə̀náŋàdèvar.lib.hətsɗiŋadevtajouterhadzənaŋadecfhadzənaŋade me
hadzənaŋade mehadzənaŋade mevaccuser, blâmerhadzəɗinaŋade mecfhadzənaŋade
hadzpəna shishkahàdzpə́ná shīshkāvtgraver sur bois
haf humaɗeháf hùmàɗèvtéventer