Browse Vame Dictionary


s
a
b
ɓ
c
ɗ
d
̄
e
ə
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ŋ
p
r
t
u
v
w
y
z

m


ma11nlieu2advauprès de qqn, chez qqnma like a ma bay denous allons chez le chef̌əŋ naya a ma aka deje suis venu te voir (pour qqch)ba a ma aka de???c'est auprès de toi, c'est à toi de
ma2pron indéfnouscfmene1
??TOP
ma bala1ma balanhaut, extremité des branches ou de l´arbre
ma bala2mà báláadvdanger de tomber
ma bərɗiyamà bə̀rɗíyànmanchema bərɗiya
ma bi s'askwafmà bì sàskwáfvar.lib. dezlana s'askwaf
ma ɓilemà ɓīlēnmême endroitɗaha hay ɗa gəɓaka apə ma ɓile kales gens se sont réunis ensemble
ma bunɗaymà bùnɗáyndouche, salle de bain
ma ceɓɗipan kuraŋmà cèɓɗípán kūráŋcubiya 1souder, raccommodernprise
ma cubəɗaymà cūbə̄ɗáyciba1cubiya 1souder, raccommodernarticulationma cubəɗay hay cecena ɗa han hwa toutes les articulations me font mal
ma dza ŋga s'apasdzà ŋgà sápāsnlever du soleil, soleil, lever du
ma gəɓaɗaymà gə̀ɓàɗáynlieu de réunion
ma kəmaɗaymà kə̄māɗáynutérus
ma shiŋgeɗemà shíŋgèɗénune partie
ma sumɗila mazaymà sūmɗílā mázàynépicier
ma təŋɗay s'apasmà tāŋɗáy sápāsvar.indét.ma nəŋay s'apasnouest
mabahəramavar.indét. demaŋgwale
mabərdamàbə̀rdànsilure
macubəɗaymàŋgə́ɗə̄ɗáynjointure
MaɗaMáɗānnom du village
maɗagarrənamà ɗàgàrə́náadvplus haut que soipaba hanika adaw apə ma ɗagarəna ka mon père a construit sa maison sur un endroit plus haut
madamamàdàmàvar.lib. deambaɗaghwam1népingle2punaise
maɗaŋavar.indét. demanaŋa