Vasui - English


4


40numfortyE Pitaʼ to heʼ e Seon o 40 kina.Peter gave John 40 kina.