Vasui - English


W


wikEnglishwiknweekEöʼ se nö Buka koman a wik vëh.I am going to Buka inside this week.
wokpoeTok PisinTok Pisinnemployee, labourer, workmanEöʼ e wokpoe pe torara.I am a workman of the European.
WongYuʼPrp.NWong YuMoaan a sitoa pe Wong Yu to teʼ non manuh Bukaʼ.Previously a store belonging to Wong Yu store was in Buka.