Browse Vili


?
a
b
c
d
e
f
i
k
l
m
n
o
p
s
t
v
w
y
z

k


kaambëvto saykambësënëunspec. comp. formvto speak togetherkambilëunspec. comp. formvto speak to
kaambuvto be missingkambuluunspec. comp. formvto not to do somethingkambusuunspec. comp. formvto be ignorant of somethingkambwoofounspec. comp. formadvlizeror else
kaangëvto bindkukaangë mileenjito braid hairlikaanjicomp.nbeltkangiminëunspec. comp. formv1to be captured2to be closed3to englobe
kaanji
kabëkukɑ̂bəvt1shareunspec. comp. formkabënëkabëkabësënëkabëkabilëkabëkabukëkabëkabulëkabëkabulilëkabë2seize
kabënëkukábənəunspec. comp. form ofkabë 2kabë 1kabë
kabësënëkukábəsənəunspec. comp. form ofkabë 2kabë 1kabë
kabilëkukábiləunspec. comp. form ofkabë 2kabë 1kabë
kabukëkukábukəunspec. comp. form ofkabë 2kabë 1kabë
kabulëkukábuləunspec. comp. form ofkabë 2kabë 1kabë
kabulilëkukábuliləunspec. comp. form ofkabë 2kabë 1kabë
kacikëkukɑ́tʃikəvt1to force to do2to persuade
kafëkënëunspec. var. ofkafikini
kafikiniunspec. var.kafëkënëv1to tighten2to harden3to be wrinkled4to crumple
kakëvto blockkakëmëunspec. comp. formvto get stuck
kakëmëunspec. comp. form ofkakë
kakinikukákɳivt1prevent2to hesitatecikakuunspec. comp. formnobstacle
kalë1vi1to stay2to live3to sit
kalë2kukákuləvtto intervene
kalilëunspec. comp. form ofkalë1 1
kalililëunspec. comp. form ofkalilëunspec. comp. form ofkalë1 1kalë1
kalukëvto flash
kambësënëunspec. comp. form ofkaambë
kambilëunspec. comp. form ofkaambë
kambuluunspec. comp. form ofkaambu