Browse Vili


?
a
b
c
d
e
f
i
k
l
m
n
o
p
s
t
v
w
y
z

d


dukënëunspec. comp. form ofdukëcomp.dukuninëto meet
dukiniunspec. comp. form ofdukë
dukisiunspec. comp. form ofdukëyukëdukë
dukulëcomp. ofdukë
dukuninëcomp. ofdukënëunspec. comp. form ofdukëdukë
dulëunspec. comp. form ofdukëunspec. comp. formdulilëto pour over
dulilëunspec. comp. form ofdulëunspec. comp. form ofdukëdukë
dumbulëvto dedicatekun'dumbulë mwaanëto dedicate a child
dumëvto competekudumë n'tiinuto racebiduminëcomp.nlarge noisebiduminë bi bivelëthunder clapdumisiunspec. comp. formvtto glorifydumukëunspec. comp. formvto winndumuunspec. comp. formnreputation
dumisiunspec. comp. form ofdumë
dumukëunspec. comp. form ofdumë
dyeengëvto criticize
dyengënëvto run intoludyengununuunspec. comp. formna chance encounter

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2