Browse Vili


?
a
b
c
d
e
f
i
k
l
m
n
o
p
s
t
v
w
y
z

l


lusamuunspec. comp. form ofsamë
lusifuunspec. comp. form ofsifë
lusindililiunspec. var.lusinduluncondemnation
lusinduluunspec. var. oflusindililiunspec. comp. form ofsindilëunspec. comp. form ofsiindësiindë
lusokuunspec. comp. form ofsokë1
lusulukulunclarificationunspec. comp. formsulikilësulikë
lusulumunuunspec. comp. form ofsulëmëlisulëmë and n'sulumunu are variations on the theme
lutabunrulingsynlufunduluunspec. comp. form offundusu
lutakusunuunspec. comp. form oftakësënëunspec. comp. form oftakënëtakënë
lutekutuntrembling
lutilëvto pass
lutungulunconstructionunspec. comp. formtungulutuungë
lutununuunspec. comp. form oftunë
luukëvto break open
luumbinmessenger
luundëv1to guard2to observelundilëunspec. comp. formvto keep guardn'luunjiunspec. comp. formn1guard2lamentation
luungëv1to be right2to win3to setupkuluungë mbaasuto setup a firelungisiunspec. comp. formvto accomplish
luvongumunundestructionvongumunëunspec. comp. formvto destroy
lwaprocl.11
lwa-vSubjectPrefixpfx2.pl.pst
lwaasivto hurt