Browse Vili


?
a
b
c
d
e
f
i
k
l
m
n
o
p
s
t
v
w
y
z

t


toninëunspec. comp. form oftoonë
toombëvto look for
toondëv1to thank2to admiretoonziunspec. comp. formvto pleasekutoonji n'timëto do a favor
toonëvto beginntonunuunspec. comp. formnbeginningtoninëunspec. comp. formvto begin to
toonziunspec. comp. form oftoondë
tu-unspec. var.tw-1vSubjectPrefixpfx1.pl.nrecpst2nClassPrefixpfx13/11.pl3vObjectPrefixpfx1.pl.nrecpst4possAgreementPrefixpfx1.pl.nrecpst5demDistantpfx1.pl.nrecpst6adjAgreementPrefixpfx1.pl.nrecpst
-tudemAgreementSuffixsfx1cl.13.prx2cl.13.prx
tubëvto speakn'tubuluunspec. comp. formnspeechtubënëunspec. comp. formvto chat withtubësënëunspec. comp. formvto chat togethertubilëunspec. comp. formv1to speak on behalf of2to declaretubisiunspec. comp. formvto make to speak
tubënëunspec. comp. form oftubëunspec. comp. formtubësënëto chat together
tubësënëunspec. comp. form oftubënëunspec. comp. form oftubëtubë
tubilëunspec. comp. form oftubë
tubisiunspec. comp. form oftubë
tudëvto be difficultmungë wutudëune personne compliquétudukëcomp.vto complicatetudilëunspec. comp. formvto blame
tudilëunspec. comp. form oftudë
tudukëcomp. oftudë
tukilëunspec. comp. form oftuukë
tukukëvto be easy going
tulëvto untie
tulikëunspec. var. oftulukë
tulikiniunspec. comp. form oftuulë
tulilëunspec. comp. form oftulë
tulukëunspec. var.tulikëvto be constructed
tululëvto destroy
tulumukëvto be startled