Browse French


1
2
3
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v

c


cacherswaamë
calmerbutikë
calomniersuungë
caresserbuumbë 2
cassertabulë 1unspec. comp. form oftabë
causertubënëunspec. comp. form oftubë
causer ensembletubësënëunspec. comp. form oftubënë
ce que on gagnem'bakuluunspec. comp. form ofbalë1
ce qui fait leverfundubulu
certainmesë
ceuillirdolë
changer enbalulilëunspec. comp. form ofbalulë1citikilëunspec. comp. form ofcitukë
chanteryolë
chanter cocoricokokilë
chargertuumvi 1
chasserkulë 1
chasser pourkulilë 2unspec. comp. form ofkulë
chavirerbalukë 2
cherchertoombë
choisirsoolë
ChristKliistu
chuchoterbokëtë
ciblerswiingë
cinquièmen'taanu