Browse French


1
2
3
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v

i


ignorerkambusuunspec. comp. form ofkaambu
imiteryulilëyululëunspec. var. ofyulilë
implorerbondililëunspec. comp. form ofbondilë
imposertabilë 3unspec. comp. form oftaabëtendikëunspec. comp. form ofteendë
incendierviikë
incitersindikilë 3unspec. comp. form ofsindilë
indiquersulikë
insistance-e 1
insistersisiminë 2
instruireloongësininëunspec. comp. form ofsinë
insulterfingilëunspec. comp. form offiingë
interpreterzimunë 2
interpréterbangulëunspec. var. ofbalë1
intervenir pour separerkalë2
introduirekosiunspec. comp. form ofkotëto enterlobikë 2
introniserbyaasi 2