English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

h


hulkn.1‘gbori-kpeng zagu; gbori-kpong.jagu2(pers.) ning gbesee/gbechee ningchogu.
hull11n.pegu; pl. pegiri. Bean hullbeng pegu2v.(of beans)va; vaara benga.
hull2n.‘gbori-kpong ingdau.
hullabaloon.goma; gong ‘holibolu; dambu; taawai.
hullon.anise.
hum1v.huuni; huuna; huung; huuna ‘yiele; vuuni; vuuna2v.tuna3n.huunuu; huunibu; vuunuu; vuunibu.
humanadj.nie; niba.human beingn.ninsaalaa; ninsaaliba; ningsaalihung.humanlyadv.aning ninsaalaa bangbung.human-kindn.ninsaaliba; dunee.
humaneadj.‘nimbi-maahuu daana; tari ninsaalihung; hina.
humanismn.1ninsaalihung; fuorii ‘tuubu; hiera iibu2‘Rom ‘deme aning ‘Girikihi ‘wulikori.
humanitarianadj. & n.‘nimbi-maahuu daana; ninsaalihung.
humanityn.1ninsaaliba baluu; andunee2ninsaalihung; ninsaaliba ‘berihung3hinihung; ‘nimbi-maarung; ninsaaliba ‘berihung.
humanizev.leu ninsaalaa; tari hina; ‘nimbi-maahuu.
humbleadj.1boin; ‘sigile; ‘sigihe minga2(of persons) ning baala; ningbung; laanii. humble occupationtunglaanii; pl. laama.
humbug1n.(instance): ‘zirii; ‘girii (W); ‘jangjugilung. (person): ‘jangjugi nie.
humbug2v.beling.
humdrumadj.ingchuori yeli.
humerusn.(anat) kpangkpani kaurii.
humidadj.‘bilew; maarung; maahuu.humidifyv.i ‘bilew; maa.humidityn.maahuu.
humiliatev.nyaabi; nyaabu; ing/‘di ‘vii; degi/saang ’yuori; ‘zu; ‘ju.
humiliationn.nyaaba; ‘vii; ‘yo-saang; minga degibu.
humilityn.boinlung; minga ‘sigihibu.
humoristn.lamaala; lamaana; pu(uri) maala; maana.
humorousadj.yelilaaruu; tari laari; maala/maana laari.
humourn.1laari; lamaali2tieruu; tiehii.
hump.n.ziga; jiga; pl. zigiri; jigihi; (deformity on pers) guma.hump.back1n.guma (daana)2v.(up) ‘guri ziga; guuni jiga.