English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

h


humusn.vapuoma tani.
hunchn.bunkpagirii; bun‘tilihu; ziga; jiga; guma.hunch-backed: guma. hunch up: guri; guuni.
hundred1n.2adj.koo; koohi (pl); two hundred and fivekoohi a’yi aning ‘anu.hundredfoldadv.gberi koo; ‘deng ‘deng gberi koo → hundred consecutive times.hundredth1n.2adj.koo daana; koo suba (D).
hungern.1kong. Be, go on hunger strikezagiri; jaanhi siimaa ‘diibu2(fig) volaa; nyanluu; nyennuu; nyelimbu.
hungrilyadv.aning kong.
hungryadj.taa; tari kong; kong ira; kpe; kpiera.I am hungrykong kpemang.The hungrykong daana; (pl) kong‘demee.
hunkn.bung’tili; bung’tilihu; pl. bung‘tile.
hunt2v.1yo; yuora moo; gaa; gaara; kpaang; kpaana2(search for): bo; buora; bieri; biera (D); biehi; bieha. hunt down: ‘tu; di boo ti pagi. hunt for: bo; buora; bieri; biera; biehi; bieha. hunt out: bo ti ‘yi (bung) ingang. hunt up: bo; buora3(drive; chase away)kari bahi.
hunt1n.a/the hunt: moyo; gaara; kpaangbu; (search): buobu.
huntern.nangkpaana pl. nangkpaamba; moyuora; moyuoriba.
huntingn.nangkpaangti; moyo (an organized expedition) gaara.
huntsmann.1(a professional)nangkpaana; pl. aamba; moyuora; pl. riba2moyo ba(ari) kaara.
hurdle1n.dang’gbogilii; pl. dang‘gbogilo2n.(fig) tuorikpiengaa3v.hurdle off(‘wori) ‘ohi dang’gbogilo) ‘gbogi; ‘gbogiro; viri; vira4v.egi gang dang’gbogilo.
hurlv.1za; zaara; foo; foora; loo; loora2vuuni bari (D); vuung bahi; ‘vigi bahi.
hurrahint.(of joy; approval): tabaalikala; (welcome): (nii) yaani; yaanhi.
hurriedadj.yeli‘lonni-iruu.hurriedlyadv.nyagiruu nyagiruu; ‘wieng ‘wieng; tuluu tuluu.
hurry1n.‘lonnuu; ‘lorimbu; kangluu (D); kanglibu; ‘kerimbu; nyagiruu; nyagihuu (W). in a hurry‘lonno; kangla (D); ira ‘wieng ‘wieng; kiri kiri2v.‘lonni; ‘loring; ‘lonno; kangli; kangla (D); ‘kering; ‘kerine.
hurt2n.siriti
hurt11v.piri; pira; nye; nyira dangii; dogihi; dogiha; ing baalung); be; biera2v.(person; his feeling) i; ira (nie) ka a kpeu; kpe; kpiera (nie) ingang; pagi nie3n.beu; dogiruu; dogihibu; baalung; dangii.hurtfuladj.biera; dogira; dogiha; saana.
hurtlev.vuuni/vuung; vuuna.
hushv.1i siriti; i ngmulihi.Hush!I ngmulihi pampana!2tang; pagi nuori.
husk1n.(pl) bunpegiri; bungsama. Rice in the husk‘mui-sama2v.fiebi; fieba.
huskyadj.1fagau2(of person voice)koko ‘zime ‘zime (D).
husomebodyandn.sira; pl. siriba; ‘yi-daangdau.
husomebodyandmann.kuoraa; pl. kuoriba.