English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

h


husomebodyandryn.kuobu; kaabu.
hustlev.daa; daara.
hutn.sigu; sigiri pl.
hybrid1n.2adj.buurijera.
hydraulicadj.(pompi) kuong i ka bung ‘chene.
hydro-electricadj.kuong paawa; kuong ‘digilibu kpiengu.
hydropathyn.kuong di sang/tiu ning baalung.
hyenan.‘gbonggbori.
hygienen.inggbani bii kpe’jie laangfiilung ning u kaabu.
hymnn.Ngmini ‘pugibu ‘yienii.
hymnaln.Ngmini ‘pugibu ‘yieme gbangu.
hyperbolen.‘bigihi ‘pulihi kuong ‘gaali.
hypermarketn.dakpeng; dakpong pl. dabera. Alsodakaraa.
hypertensionn.jiing ‘gaalii baalung.
hyphenn.seuri puong (-).
hypnosisn.guongkpeng (D); gbiengkpong.
hypocrisyn.‘bangfugilung; dawarihung.
hypocriten.‘banfugo; ‘bangfuge pl. ‘bangfugibe; dawari nie.
hypocriticaladj.‘banfugi-yela; dawariyela.
hypothesisn.tieruu; tiehii; muoruu; muohibu.
hyssopn.‘vanyuu; nyirimaa’nyuu.
hysterian.1nyigi nyigi2‘kerikeruu.