English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

h


handle2v.1(touch with hand) fiinhi; fiinha. (take in the hands) ta; taara; ‘ti; ‘tiire2kaa; kaara; ‘jieng/’ju3i; ira (nie sung/beu).
handle1n.‘nu ‘tijie (esp of a bucket; bag; etc). yagilaa; (of a hoe)‘kukuri; ‘kukuye (pl).
handsomeadj.1(dau) vielaa; vieni (of a man) nachiima2(gifts; behaviour) (cheutaa; ‘jogo) paara ‘nimbiri; bungsung.handsomelyadv.sung jaa.
handyadj.1(nie) ‘nuuhi nyira/bang tuma2(of things; places) (buunhu) sing/sigihi; tari tona; i sonomee3yengyeng; pieli; ba kong; ‘bibe.
hang2v.1‘luri; ‘luro; yagili; yagila2(put; be put to death by hanging) ‘jaali (nie) ku. Hang oneselfkpe minga mara3chagi; chagira. Hang one’s head: ‘churi ‘ju. Hang about/ (a) round: giing; giina. Hang on (a) ‘ti kpiengaa (b) persevere: nyuri; muo ‘nimbiri. Hang something out: yagili; yegili.
hang1n.1yagiluu; yagilibu; ‘luribu2‘jaalibu.
hangern.1a’loopelee ‘deu2yagilaa; yegilaa.
hangingn.1‘jaalibu; (of oneself) mara (kpiebu)2(pl) bungyagilihi.
hankn.‘ngmiguologuolo.
hankerv.hanker after/for somethingtaa; tari bung volaa; kodei (W).hankeringn.volaa; kodei.
haphazardadj.warindang; basaa.haphazardlyadv.aning na-i-wala; aning ‘bon-daga.
happenv.1happen (to) i; ira; wa; waana2(chance) ta ka3happen on/upon‘tiri; ‘tire; ‘yi ingang/’zung.
happilyadj.aning ‘pu-peli.
happinessn.‘pu-peli; ‘ju-noo.
happyadj.tari ’ju-noo/‘pu-peli.
harassv.dang; danna; firi.harassmentn.dambu; firibu.
harbingern.bung/yeli ang ‘bigihi ka yeli kanga waanang.
harbour1n.1‘gbori-bera ahi‘jie; habo2(fig) ‘lilee; ‘lilihi (pl); cho’jie.
harbour2v.1sogili; sogila; ‘lili; ‘lile2taa; di ing ’sikiring bii ‘puong (i.e hold in mind).
hard1adj.1(contrasted with soft) (bun kpagilii; kpagila; ‘kpegilii; ‘kpegile (esp. texture) (bun) ‘kogi/’kogu; ‘kogiri; kpiengaa; kpienhi2(contrasted with easy) (yeli) kpiengaa; kpienhi; tuo; too3(causing unhappiness; discomfort pain; etc.) tari tuora; dogee; tari dogihibu4(of the body) zigi; jigi5(various uses)hard-currencyn.‘libi-tiinhuu.hard-drugn.tiing bee.hard-headedadj.‘ju-kpieni.hard-heartedadj.‘sikiri-kpiengaa (daana); ‘nimbikuonii (daana).hard-labourn.tungkpienhi.hard-liquor/drinkn.dangkpiengaa.hard-luckn.‘sabagu; ‘ju-beu.hardwaren.‘kue bungmaanihi.hard-watern.kong yaarung; kung tuong fugi fanfani.hardwoodn.dakpagilii; dakpiengaa baluu.hardnessn.kpiengaa; kpagiluu; ‘kogu; too taribu.
hard2adv.1kpiengaa; yaga; e.g.2push harddaa kpiengaa/daara yaga.hard-workingadj.kong ‘libie; fa ‘nuuhiA hard working farmerkuorikpiengaa
hardenv.i kpiengaa; ‘ko; ‘koro (become strong; hardy) jigi; gali. harden the heart: ’ko ‘sikiri. a hardened thief: ‘nanyigi gali/jigilii.
hardihoodn.‘ju-kpieni; jigilibu; daribu.
hardinessn.’ju-kpieni; ’ju-kpegibu; jigilibu; daribu.
hardlyadv.1(only just) fiing turu; (not quite) ba + vb + sung sung2(improbable) ‘sige la; a (na) iye kpiengaa3(negative in meaning) almost no(t)daang ba.