English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

n


nozzlen.‘kuri bogu kuong bii seseu ang na ‘tuuro ‘yire.
nubn.bungkpagirii; bung‘purinii.
nubileadj.(of girls‘bi-pogiba) ta/sing sira ‘kulibu; leu/ta poga.
nucleusn.‘singsogiri (D); ‘sonsogihi; ‘tengsogihi.
nudeadj.ingkpali; ‘foli. In the nudeba yeri bung jaa; yaahi madogibu.
nudge1v.to; tuora2n.tuobu.
nudityn.yaahibu; ma dogibu (fig); ‘kpongkpoli.
nuggetn.saling kpagirii pl. saling kpaga.
nuisancen.‘lolo; tilahi; no’wong.
nulladj.ba tuna; ba tari kpiengu. null and voidzaala; jaala.
nullificationn.kpiengu kongbu/saangbu.
nullifyv.baahi/saang bung bii yeli kpiengu.
nullityn.batungbu; kpiengu kongbu.
numb1adj.‘ji-tanfarang; ‘jikuung2v.i tanfarang; ‘kpi bunbunti.numbnessn.bunbunti.numblyadv.tanfarang.
numbern.1soribu seu’biri e.g 1;2;3;9;12 etc; namba2(quantity/amount) (buunhu) nuori simbu; yaga.
numerableadj.bung ang na bang sori.
numeral n,adj.soribu ‘bigihee seu’biri e.g 1;2;3….
numericaladj.ang jagi/chaahi soribu.
numerousadj.yaga; jemaa; ba puora.
nunn.sista pl. sistari; sistahi.nunnery sistahi kpe‘jie.
nuptialadj.ditaa/’kuli-taa yela.
nuptialsn.pogidigiri.
nurse2v.1(of people who are sick) kaa baala2(feed a baby at the breast) tari ‘bie ‘nung; yogili ‘bie3(give special care to) yogili; ‘guoli; (of seed) ‘bugili.
nurse1n.1(nurse) maid‘bi-yogilaa2(wet nurse) poga ang ‘kuro u to ‘bie bihi3(nursing; being nursed)yogilibu4(med) neesi pl. neesiri (D); neesihi (W); baaliba kaara.
nurseryn.1gbarinhi/‘bibilii kaa‘jie2(of plants) bum’bugilijie; daari ‘bugilibu ‘jie.