English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

o


obliqueadj.bung‘chulihee; bung’chunlii (D).
obliteratev.saang kpeleng kpeleng.
oblivionn.‘innuu (D); ‘yiinhibu kpeleng kpeleng.
obliviousadj.ba chelihi yeli ang ira.
oblongadj. & n.bung tol/mol.
obnoxiousadj.bungbeu; bunglaanii.
obsceneadj.bungjaga; yelijaga.
obscenityn.jagilung; jagii.
obscureadj.bungsogiluu; ‘ligimeng; ‘liinhuu bung.
obscurityn.sogilung; sagiluu (W); ‘ligirung (D); ‘liinhuu.
obsequiesn.‘ko-maali; pl. ‘ko-maalihi.
observableadj.bungnyiruu; (deserving to be observed) sigining ‘tuubu/tiehibu.
observancen.(of a law) sagibu; ‘tuubu.
observantadj.nie ang cheliha; nyaanaa; koriihi daana
observationn.chenluu; chelihibu.
observev.chagi; chagira; chelihi; cheliha.
observern.nie ang cheliha; kaara.
obsessv.obsessed by/with(yeli) ye (nie); dogiha.obsessionn.yiebu; dogihibu; dambu.
obsoleteadj.‘kolo; yeli’koree; ba la tuna.
obstinateadj.1‘bawono (pers) mara daana2bungkpiengaa; bumbatuonuu.
obstructv.bigi; legi; ngmaa sori p.c legira.
obstructionn.legibu; sori ngmaabu.
obstructiveadj.bunglegiraa.
obtainv.nye; ‘so; ‘nu kpe; nyira; ‘soro.
obtrudev.1daa ‘yi; va gaa ‘nimbi-toori ka sori ‘chibe2di yeli bii i minga fira niba.