English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

o


obtrusiveadj.‘wuli-n-minga daana; jigiha.
obviousadj.yelipielaa; ‘penteng; ba sogili.
occasionn.sanga; wagiri; ‘bieu (D); ‘beu.
occasionaladj.gana gana; ganna ‘lere.
occidentn.mangnuoluu (D); ngmintongkpieri.
occultadj.‘gondo; biribu.
occupancyn.kpiebu daanlung.
occupantn.daana; pl. ‘deme; (of land) ‘teng-daana; (of a room) ‘deu daana; kpiera; (of a position) daana.
occupationn.1kpiebu; ‘suobu2(of trade) tuma; chewali; ile’di; yaagu.
occupiern.nie ang kpiera; daana.
occupyv.1kpe; kpiera2(take and keep) faa; die; ‘so3(of space) pa; laali.
occurv.(yeli) i; ira; wa; waana.
occurrencen.yeli‘binnuu; (yeli) iibu.
oceann.man‘singe; mangkaraa.
octagonn.‘lomboe a’nii.
Octobern.Nansaali ‘chiuri ‘pie daana.
octogenariann.‘yuong lijaanaahi nie.
octopusn.mani ‘puo ‘dungo ang tari gbee a’nii.
ocularadj.nyiibu bii ‘nimbiri yelitarihi.
oculistn.‘nimbie dogita.
oddadj.bung’nyaasii; chinchang; ba kpe; lori.
oddityn.loribu; sakohii; ba sigi.
oddsn.(of chances)‘ju-noo bii ‘ju-beu; gbanga.
odiousadj.bungbeu; bunghaaruu.
odiumn.dong; naadong.