English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

o


oglev.ogle (at)begiri; begihi (W).
ohint.‘oh; ‘hoo.
oiln.kaang (D); kpaang.
oilyadj.taa kaang (D); tari kpaang.
ointmentn.tiingkaang; tiingkpaang.
okay adj;adv.tau; tabaalikala.
okra, okron.(saalung); maanii.
old1adj.‘kori (with a person of time, and how)How old are you?‘Yuomo awala ing ‘di?2adj.(opp. young) kpeng; kuruu; kpong; ‘koree; nyaangaa3n.(the past) tasanga; takuring wagiri; to grow oldkuri (D); ‘kori (W); kura; ‘koro.
oldstern.ningnyaangaa (W) pl. ningnyaani; ningnyaahi.
olfactoryadj.‘nyuu.
oligarchyn.gandaba; ningfiing paalikaa; (country with) gandaba paalikaaruu.
oliven.kaang dau (D); kpaang dau.
ombudsmann.nie gominanti ang ‘ihi ka u sunna niba ka ba ta firiba bii a dogihiba.
omegan.baaraa; baahaa (W); ‘Giriki kokori seu’bi-baahaa.
omenn.‘sieree; doraa.
ominousadj.bung ‘sabagu; bung ang dori ka yelibeu kanga waanang.
omissionn.ngmaa bahibu; zagiribaribu; jaanhibu (W).
omitv.ngmaa bahi (W); zagiri (D); jaanhi.
omnibusn.‘OSA; boosi.
omnipotencen.gandaalung; kpiengu jaa taribu.
omnipotentadj.kpiengu jaa daana; (Naangmini) gangdau; kpiengu zaa suba (D).
omnisciencen.yela jaa bambu.
omniscientadj.bambu jaa daana.
omnivorousadj.ba pieha bun’dirihi; ‘dire neni aning vaari jaa.
on2prep.(supported by; fastened or attached to; covering or forming part of surface)…ingang; ‘zung; ‘jung (W).