English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

o


operativeadj.tuna.
operatorn.tuntuna; bung mona.
opinionn.haakila; tieruu; tiehii (W).
opponentn.doma; zoozooto (D); chiiha.
opportuneadj.wagiri sung.
opportunityn.sori ‘yuobu.
opposev.chiiri; chiihi; chiira; chiiha.
oppositeadj.1(to) yagi taa; ‘tori taa2(different) dabang; ‘be ‘yong.
oppositionn.chiiribu; chiihibu.
oppressv.di (‘ju) kpiengu firi bii a dogihi niba.
oppressionn.kpiengu di firi bii a dogihi.
optv.1opt for something‘lugi2opt out‘iri ‘nu; ‘ihi ‘nu.
opticadj.nyiibu yelitarihi.
opticaladj.nyiibu.
opticiann.‘nimbie dogita.
optimumn.bung sung; suma gaa u taa.
optionn.1‘lugibu kpiengu2(thing) buobu; bung’lugiruu.optionaladj.ba i kparaama.
opulencen.bundaalung; puribu.
oraclen.1bagi’deu; kontong’deu2(person) baga; bagimaana.
oraladj.1nuori yeliyaga2nuori bung.
orangen.‘lumburi; ankaa; pl. ‘lumbue.
oratev.yeli yela jemaa ‘puong.
orationn.(jemaa ‘puo) yeliyaga.oratorn.gobaa; nie nuori ang pegi; nie ang bang yeliyaga; (fig) lengbe.
oratoryn.goori; yelinuori yelibu (D); yelinoohi yelibu.
orbitn.saa’ju bung sori.