English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

o


orchardn.dabaga ang i kpong ka dabera ang ngmana ‘bibe.
orchestran.‘yieme bung ngmiriba aning ‘yiengyienibe.
ordainv.tie/’bing Ngming‘puohi ‘yi-diera.
ordealn.biinii; wahala.
order2v.1‘bing ‘ku; kpaari (D); kpaahi2tuoli da buunhu.
order1n.1‘tuubu2segiribu (D); segihibu3(condition brought about by law) laangfie4(rules) ‘wulibu; iibu sori5(goods) buunhu bang tuoli da bii a kuohi.
orderlyadj.‘tu taa; sing taa u bogung.
ordinancen.‘wulibu; ‘begu; no’binnuu; yeli’binnuu.
ordinaryadj.bungkpali. An ordinary day‘be-kpali.
ordinationn.Ngming’puori ‘yi-diera tiebu.
orduren.‘bini; selinga; degiri.
oren.‘kuribini; ‘kuurii.
organn.1inggbani ‘jibile; inggbani bung2(means) sori3(music) nansaali ‘jile; ‘gile
organicadj.1inggbanihung2tari inggbani3bung’voe yela.
organismn.bungvuri (D); bung’vori.
organizationn.lambu pl. lamburi (D); lambuhi.
organizev.1segiri (D); segihi2lang taa.
organizern.1(of ladies) maakaazie (D); maakaajie2ninglanna; lambu ‘yi-diera.
orgyn.‘kuolibu; daang ‘nyubugi ‘kuoli aning taa piembu.
orientn.sa’muni.
orientaln.sa’munuu; sa’munii (action).
orientatev.1(a building etc) ‘tori; ‘po sa’muni2(fig) welihi ‘nimbiri; chaang ‘nimbiri.
orientationn.‘nimbi-chaang.
orificen.bogu bii vuori ang ‘bi ninsaalaa inggbaning, a’wo nuori, ‘muni.
originn.‘mumpiilee; nyaga; ‘yijie.