English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

q


quiltn.‘kuntung.
quininen.‘kunii tiing.
quinsyn.koko’puo natiri.
quintetn.‘yiengyienibe ‘banu.
quintupletsn.pl. wielihi ‘banu.
quiren.gbangtala/vaari/lierihi lijeri aning a’nu.
quirkn.‘jogo; yelisaana.
quitv.1bahi ‘jie; ‘yi2(stop); bahi.
quiteadv.1(completely) kpeleng kpeleng2(to some extent) fiing; biela.
quittancen.(document) sani yeubu bii ‘yobeu ‘lugihibu gbangu; wiebu gbangu (D).
quiver1n.(for arrows) logu.
quiver2v.‘miing; seu; ngmigi.
quixoticadj.(nie) kpari’piing (figurative) pagira taa ‘muno che bahi minga ‘muni pagibu; ningkpari’piing.
quiz1v.jugihi2n.bang gaa taa jugihibu.
quizzicaladj.tari sie.
quoinn.(tam’bie daangguoni) kpiiluu; ‘longkoro.
quorumn.lambu niba ang sigihi ka ba ‘bibe che ka a lambu lang.
quotan.tuori.
quotatationn.nie nonyina yelibu; nie yeliyaga/seuri leuyelibu.
quotev.(from) leu yeli nie yeliyaga; peng ‘yi nie yeliyaga ‘puong.

  • Page 3 of 3
  • <
  • 1
  • 2
  • 3