English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

r


r, r Nansaari seu’bie ‘piening a’nii daana.
rabbin.‘Juuhi karima.
rabbitn.suongaa.
rabblen.(jemaa) taawaidieriba.
rabidadj.(e.g. dog affected with rabies; mad dog) bagang.
rabiesn.baahi baalung.
race2n.(mankind) (ninsaaliba) buurii; baluu.
race1n.dang taa dieng; jo gaa taa.
racial/racialismadj. & n.ninsaali buura welihibu.
racismn.buura/baluu welihibu.
rackn.1(in stables) ‘duunhi siing’di ‘gbori2(for hanging) buunhu yagili‘jie.
racket1n.1(uproar) gongkpiengaa2(hurry and bustle) ‘karikaruu3(dishonesty) jangfang; faabu.
racket2n.(bat) tenisi boli bung ngmiruu.
racyadj.(of speech) (yeliyaga) tari ingnyegihi.
radialadj.(rays) bungnyelihaa; nyigiha.
radiancen.chaanii; nyelihibu.
radiantadj.bung nyigihaa; nyeliha; chaana.
radiatev.chaang; nyigihi; (of heat) ‘wiihi ‘uuro (D).
radiationn.‘uuribu; ‘ulung; tuluu.
radiatorn.‘radieta; loori ‘inji ‘jie kanga.
radical2n.nie ang nung ka gominanti yelitarihi bii ‘begiri tegi ‘wieng ‘wieng.
radical1adj.1(of root) bung nyega2(politics) (paa’ti paa’ti yela) yeli’kori leuhibu.
radiclen.(beng’biri) ‘bulibu; ‘jie ni ang mang kpiera ‘tenge ni.
radion.‘reedio; walansi.
radiusn.1tuobaa ang ‘yi ‘vilingu ‘puo ti to u nuori2(anatomy) kpangkpani kaurii.