English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

r


raffian.kpaakpa vaari bagihuu/’ngmiihi.
rafflen.gbanga; chaachaa.
raftn.‘timba daari; taabuo.
raftern.‘sembiri.
rag1n.jerima.
rag2v.i sie; dieng dieng‘karikaruu.
rage1n.(anger) ‘su-tuluu; ‘su-kpiengaa2n.(for) kodei3v.(person) ‘miing; (sea; animal) gali.
raggedadj.1(of clothes) bungchieha; jerinhi2(of edge; surface rough) nyaara.
raid1n.‘pigibu; ngmaabu2v.‘pigi.
railn.1(horizontal metal/wood rods) (dau bii ‘kuurihu) bung’tugiloo2(for trains) kata’che gbee/sori.
raimentn.fieri; bungyerihi
rain1n.1saa. The rains2sayori wagiri.
rain2v.(saa) wa; ‘mi.
rainyadj.tari saa yaga.rainy-seasonn.seun; siengu (D).
raise1v.1jaa ‘do; ‘ogi; jegi (saa’jung); zeli; di2‘guoli3‘ku nimberii; paahi sanyeu4laanhi ‘libie5me bung6(respect) ‘duohi (of hand etc) tie; (of head) doli; (of cloth, or eye brows) ‘wiri.
raise2n.sanyeu paahibu.
rake2n.(dissolute man) ningjaga; ninglaanii.
rake11n.nyaaraa; vaala vaalibu ‘kuri- nonyangalang2v.nyaara; vaali vaala.
rally1v.(come together) lang; lang taa2v.(of strength) nyuri3n.langbu.
ramn.(male uncastrated sheep) pidari.
Ramadann.Yerihi ‘nole ‘chiu; singkari.
ramblev.1(walk with no special destination) daara; yo2(of plants) ‘vangli; uoli.
ramificationn.1da’nuuhi teubu2yeliwaanuu.
ramifyv.wieli; bori; tie ‘nuuhi.
rampn.1(slope) ‘jichulihee; ‘zichunglii2‘kunkuni.