English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

r


rampage1v.dari; die taawai; gali2n.on the rampagedara; yo saana saambu.
rampantadj.1(of plants, luxuriant) ‘vanli2(of social evils etc) puri; ba kula.
rampartn.daangguong-kpong.
ramshackleadj.1bung jagu e.g.a ramshackle house‘de-jagu; da’boo2bung jagilii.
ranchn.yokaraa; yoo bang ‘guono ‘duunhi.
ranchern.kuoraa ang ’guono.
rancidadj.(kpaang) ‘nyuuro puonii; i peleu (taste).
rancourn.dong; ‘suuri.
randomn.at randomkpalikpali; jaala jaala; ba tari anan’so.
range1n.1(row) ‘tugiloo (D); chiehibu2(in shooting) ‘nu-nyegantaa marifa ngmiibu ‘jie3(of distance) bau/boo; ta’jie.
range2v.chiehi; ‘tu taa ‘poeng.
rangern.konkori kaara.
rank2adj.(of plants) vanli; bohi vaari jee.
rank1n.1(line) ‘fuolii; gonggong2(position grade) ahi’jie; (in the army or police etc.) ‘ngmiihi.
ranklev.tari ‘pu-saang; ‘suuri.
ransackv.1ransack (a place for something) wilihi; wiehi bo2(of something) ‘ju; va; piihi; fa.
ransom1n.yeudiebu; wiebu2v.yeu die beutuna; wie.
rant1v.fari bara; kaali2n.bara; kaalibu.
rap11n.(of sound) dangbu; dangini; kpaahibu2v.kpaahi; ngmi.
rap2n.not care/give a rapbaga; baga ‘chibe.
rapaciousadj.‘libi-bobeu; ira ‘niiri; ’niiri daana.
rapacityn.‘libi-bobeulung; ‘niiri.
rape1v.(crime) firi poga jengning2n.poga firi jengning.
rapid1adj.‘wieng; nyagihuu; ‘lonno.
rapid2n.kuong ‘jie ang ‘puoro ‘wieng ‘wieng.