English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

s


salamandern.‘taleri.
salariedadj.‘chiu tuntuna; sangyeudiera.
salaryn.‘chiu sangyeu.
salen.1kuohibu; bungkuohi2(offer at low prices) fongbu; araha kuohibu; ‘longoomi.salesmann.(dau) bungkuoha;saleswomann.pogi kuohikuoha.
salientadj.yeli‘ju; yeli/bung nanii; tiinhuu; weli‘yi; dabang.
salineadj.bung yaarung; ngmaa yaarung.
salinityn.yaarung taabu; too/noo.
salivan.nintaari/muntaahi.
salivatev.‘buno muntaahi.
sallowadj. & v.(ninsaalaa inggbani) kuolii kuolii; (i) ‘jimejime.
sallyn.1(of soldiers) va wa ‘yi niba ang ‘pigiye ingang2(of remarks) sie; i la.
salmonn.jiinhuu ‘irii kanga.
salonn.1(Parisian) pogitiinhuu; lambu ‘deu; saangtiinha lambu ‘deu2(of fashion; services) polibu bii boori ‘deu.
saloonn.1jemaa langbu boori ‘deu2saloon car‘tulin-kaa; looli’bile.
saltn.yaarung.saltwaten.yaarung kuong.saltworksn.yaarung boo.saltyadj.bung yaarung; yaarung yaarung; ngmaa yaarung.saltinessn.yaarung singbu.
saltpetren.jieng; kaun.
salubriousadj.(‘jie) fomm; ‘ji-laangfie; ang ‘kuro laangfie.
salutaryadj.yeli laangfie; bungsung.
salutationn.‘puohibu; ‘puoho.
salute1n.‘puoho; (forces) gbee tuobu (‘sojehi)2v.‘puohi; to gberi ‘ku.
salvage1n.(bung ang ‘le ka u we; nyuong) diebu; faabu yaabaa2v.faa; die (‘yi nyuongbung) wie; yaa.
salvationn.1diebu; faabu; ‘chihilung2(that which saves)diera; wiera; faara.
salve1n.1natie tiing (kpaang)2(that which comforts)‘suhu-maara.
salve2v.maa; ‘ku ingmaari; ‘sigihi ingbaahi.
salvern.perete.