English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

w


w, w Nansaari seu’bie lijeri aning ata daana.
wad1n.(lump of soft material)tanbaaluu2n.(of banknotes or documents)bonduli3v.(stuff with wad): di tanbaaluu tiebi; (line a garment; etc with wad): di tanbaaluu lahi (kparuu; etc) ‘puong.waddingn.tanbaaluu.
waddle1v.beging; beng (D) pc. begina2n.beginbu; beginuu.
wadev.1‘cheng kuong bii ‘jivaruu ‘puong2wade in (make a vigorous attack)‘pigi.
wadin.kombo’kuurii.
wafern.1‘bisiketi2(for Holy Communion)Daana siimaa paanuu.
waft1v.waft (through the air)‘nyuuro2n.(scent; etc)‘nyuu3n.(waving movement)‘vigibu; ligibu.
wag2n.(person) sie daana; nie ang faanha.
wag1v.‘vigi; ligi; pc ‘vigire; ligiha.He wagged his headung da ‘vigi (‘vigi) u ‘ju.The dog waged its taila baa da ligiye u juuri.
wage2v.(carry on; engage in): i yeli; nyogi yeli; ‘pigi. wage war on: ‘pigi; jeu taanhu ning.
wage1n.sangyeu; daa ‘gbuli yeuri.
wagedadj.tuntuna; sangyeu diera.Are you waged?I dieriye sangyeu bi?
wager1v.(bet)ngmi chaachaa/gbanga2n.gbanga.
wagonn.yohi gbaali; (of a train)kata’che gbaali.
waifn.nie/’bie ang ba tari kpe’jie; ‘bi-jebahuu.
wail1v.‘cheehi pc. ‘cheehe; chiiri (D) pc. chiira2n.‘cheehibu; chiiruu.
waistn.sie; pl siihi.
wait2v.1wait forchelihi; chenli (D) pc cheliha; ahi ‘gu – (literally) stand and wait.Please wait a minuteJaan’de; chelihi biela.wait for meahi ‘gumo; chelihima(await) for; wait and watch for(‘jing/ahi) ‘gu2wait on somebody (act as servant to)tung ‘ku nie; tung boiboi tuma ‘ku nie3wait at/ontuna baa tuma.waiter,waitressn.dau; poga ang tuna baa tuma; boiboi.
wait1n.1(act or time)chelihibu; chenluu (D)2lie in wait forcho ‘gu.
waivev.ba chagira; ba ira bung yela kperindeng.
wake1v.1wake up‘ihi (gbieming); jeng ‘ihi2wake somebody upsing; pc sinna nie (gbieming).
wake2n.(track)mani’gbori-kpong bau.wakenv.sing (nie); veng ka nie ‘ihi ‘gbieming.wakefuladj.jeng ba ‘gbihi; ‘gbihe ‘guoro; ‘be ‘nimbiri.
wakingadj.‘ihibu; ‘be ‘nimbiri (D). in his waking hoursu ‘ihibu wagiri; ka u ‘be ‘nimbiri.
walk1n.1(journey on foot for pleasure)yuobu; ‘nimbi-peli ‘cheni2(manner of walking)‘cheni; ‘chembu3(path or route)sori4walk of lifetuma.
walk2v.1‘cheng; ching (D) pc ‘chene; china.He is walkingu ‘cheneng2(cause to walk)veng ka nie/bung ‘cheng3(go over on foot)yo; yuora; ‘cheng; ‘tugili.walkern.gbe’chene pl ‘chenibe.walkingn.‘cheni; ‘chembu.walking stickn.dangkpali; pl dangkpala; dangkpalihi.