English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

h


h, h nansaali seu‘bie a’nii daana.
haint.(meaning same as in Eng).
habedashern.siebu kpungkpurima kuoha.
habitn.‘jogo; tuma; yeli(beu) nie ang ba jaanha iibu.
habitableadj.‘be kpiebu/bung kpieruu.
habitatn.(daari; ‘duunhi) ‘bijie/kpe‘jie; ‘yiri; ‘yie (pl).
habitationn.1kpiebu2kpe’jie; ‘yiri; ‘yie (pl).
habituatev.habituate somebody/oneself to something‘mingli; ‘miling yeli.
hack2n.yohu bang di tuna tungjemaa.
hack1v.hack (at) che; chiera; chori; chora.
hacklesn.pl. (nodau) kokori kooni.
hackneyn.yohu; ‘toriko bang di haara.hackneyedadj.(of sayings) yelipiiruu; yelituuruu.
hadpt.of haveda; daang; taa na/taayeng; tariye/tariyeng.
Hadesn.jahinama.
hadjin.Alaa’ji.
hadlockn.jing ‘irii kanga.
hadn’tda/daang ba tari.
haftn.ladau; ‘su-dau.
hagn.suoba; sonye; poginyaang balori.
haggardadj.(nie) saang ‘nimbiri.
hagglev.bariki; ‘di (bung) daa.
hail2v.1(impers)2‘le; ‘lere; ‘sigi3hail (sth) down (on somebody) (of blows) nahi; ‘ping; ‘bugi.
hail3v.1‘puohi; ‘puoho; ‘ku yaanhi; buoli/danni; buong/daanhi2hail from‘yi; ‘yire.
hail1n.sa‘kubo.hailstonen.sa’kurii bii sa’kubiri.hailstormn.sa’kubo ‘lee; ‘puohibu; daanhibu.
hairn.1(sing) koonhuu; kombu(D) (collective) koma/kooni2(compounds); hair’s breadthpieli yaga.haircutn.‘ju-che ‘irii.hairdressern.‘ju-maala/maana.hairdye/oiln.‘ju-kpaangsuorihi (W).hair-raisingadj.tari pelingteu; teura pelinga.hairlessadj.ba tari kooni; kooni ‘yee.hair-likeadj.‘yining kooni.hairyadv.tari/’buli kooni nyuu.hairinessn.kooni taribu.