English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

m


m, m Nansaali seu’bie ‘pie aning ata daana.
man.ma.
macabreadj.dabieng yeli; ‘kuung yeli; yelibeubeu.
macadamn.macadam road‘koo-taari sokpong.macadamizev.maali ‘koo-taari sokpong.
macawn.dachie; pl. dachiiri (D); dachiihi.
macen.1dagulanggu; gulaa (D)2ningberii dangkpali.
maceratev.1lohi; chumihi ka bung muli2veng ka nie inga baahi.
macheten.‘su-kpeng; ‘su-kpong; pl. ‘su-bera; karingtie; karinchie.
machinationn.gagariyela; garidama; miiluu (D).
machinen.‘mansin; pl. ‘mansinee (D) ‘mansiinhi.
machineryn.1‘mansin kpunkpurima bii ‘jibilii2‘mansinnee; ‘mansiinhi (W).
mackintoshn.saa kparuu; mana kparuu.
macrobioticadj.siimaa ‘mine buurii ang ‘kuro ‘nyivo-toori.
macrocosmn.dunee bung’gbuli.
madadj.1(person) janjaanha; yangyaa; baala. Be madjaanha; ya (p.c) yaara2(much excited) ‘kuolo.madnessn.yengyaari/yaabu; janjaahibu; ‘nimbi-tuluu; ‘su-tuluu; ‘su-kpiengaa.
madamn.poga; mma.
maddenv.yaara; jaanha (W); (irritate) ‘ihi (nie) ‘lolo; dang (nie) ‘suuri.
magazinen.1malifari ‘bingzie; marifahi ‘bingjie2malifa ‘bie daga3‘duori-saamba gbangu; ‘duohi-saamba gbangu.
maggotn.‘danduli; pl. ‘dandulo.maggotyadj.tari ‘dandulo yaga.
magin.A yengbanginiba ni.
magicn.biribu; ‘diidii.
magiciann.‘diidii daana; ning birinii.
magistraten.saringmaara; (also) sari’dire.
magnanimityn.hina; ‘nimbi-maahuu.
magnanimousadj.hina bii ‘nimbi-maahuu daana.