English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

z


z, zn.Nansaari seu’bi-baahaa.
zealn.fanga; ingjegi; ‘dugini; ‘nimbi-jie; ’nimbi-jiilung: work with great zeal: tunaning ‘nimbi-jiilung. Show zeal for a cause: i/tari ‘nimbi-jie aning yeli. Ta luohining yeli.
zealotn.nie ang ira yela/tuna ning ‘dugini; ingjegi.
zealousadj.ba luoha (ning); tari ‘nimbi-jie; ‘nimbi-jie daana; moora.zealouslyadv.‘nimbi-jieng.
zebran.walipieli chuona chuona; bungtaangaa.zebra crossingn.(sokpong) gbe‘chenibe ngmaa’jie.
zebun.najiga.
zenithn.saa’ju; ‘jusogihi; nyimbaangaa.
zephyrn.seun (seseu).
zeron.(‘jielibu)‘ji-kpali.
zestn.1‘pu-peli; ingjegi; ing’yuo2(with indef. art)ingjegi; chiilibu; ‘weribu.
zigzag1n.(so-) gonnagonna; golimagolima2v.goling; gonni; i golimagolima.
zincn.‘cheenhi bungmaanihi.
Zionn.‘Juuhi (ba) ‘yiri; ‘Iziraali.
zip1n.(of a bullet)marifa ‘kubiri vuumbu2v.zip (sth open): ‘yuo; tuuri ‘yuo; (zip up): tuuri bung pogi.
zippern.kantuuraa; tuntuuraa; zipu.zip-fastener
zodiacn.ngmari’bi-buura langtaa ‘suguhi ‘pie aning a’yi ‘mine.
zombien.ningchogu; ningchoginii; gbeli; ning maahuu; chogii.
zonaladj.‘gbandinge/fongu fongu yela.
zone1n.‘gbandinge; kpachagihi; ‘jie; fongu2v.‘po fongu fongu.
zoningn.(‘tenge/’yiri) fuolihi ‘puobu.
zoon.mo’duunhi pogi‘jie.
zoological gardensn.mo’duunhi kaabu ‘jie.
zoologistn.‘duunhi yela bangna.
zoologyn.‘duunhi yelitarihi daanhibu.
zoom1n.(a’loopelee to) ‘kuori; huuribu; ‘jigihibu2n.zoom lens‘foto ‘nimbiri kaa’jie nyaahaa3v.vuung; i ka bung ‘do.

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >