tablen.1(piece of furniture) ‘gbori-seuruu; ‘gboridiruu; tebuli; ‘gbori-gbe anaahi2(food) siimaa ‘diibu3tableland‘ji-gbanggbali4(list) yeli’juri ‘yoe ang seu ‘tu taa ‘poeng5(in the Bible; also tablet) ‘kuurii bungseuripebee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *