babble1v.ngmuung2v.duo yela baha; yeli (‘gondo yela ka a ‘yi); yeli yela bebe3n.(yela) buuribu; ngmuumbu; yeli’folo; ‘bibili-yela4n.(of water, kuong taa) chuuribu; huuribu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *