Browse Wayuu


A
C
E
F
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
Y

W


waaꞌawainwhistlepitoSüchon jiꞌiruwai, ‘waaꞌawai’ münüsü, sükumajünapa.The fruit of the ‘jiiruwai’ is called 'waaawai' ('whistle') once it has been formed.La fruta de ‘jiiruwai’ se llama ‘waaawai’, ‘pito’ cuando está labrada.cfawaaꞌawalijawaajiꞌiruwai 2
waananmillet, milomillo, mijoWaana, ekünüsü.Small-head corn, it is eaten.waanagrain species (Indian corn, tiny round white and red grains)
waapünaaadvin the westpor el occidentesynwopumüingradpalaapünaawiinnaauuchipünaawaapünaa
waariaFrom Spanish guardianguardguardiachi sülaülaashikai tü waariakatthe (one who was) chief / captain of the guard.
waasünglass (drinking)vasocfjaarü 1
waataa ekiiid. ofekii 1vihave a headachedolerle la cabezaWaatsü tekii; nnojotsü aawalaain.My head aches; it is not letting up.
waawainbird chickcría de ave, pichón de avewaawai, wuchii joꞌuua bird chick - one that is not yet able to fly
waawataavi1blow (wind)soplar (el viento)Waawatsü maꞌi yaaya.It’s really blowing here. (ref the wind)2be blowing in the windmoverse por el vientoWaawatüsü sütüma jouktaiIt’s blowing / vibrating in the wind. (leg hairs)synawawatuwaa
wachimonnwatchmancelador, vigilanteWachimonshi chisa wayuukai saaꞌu tüsa korolokat.That man is guarding the things. (can also be used for “guarding prisoners”)El señor está celando las cosas.cfanajaa aaꞌu 1eꞌrajaa aaꞌu
-waisp. var.-aꞌawaiaffsfx1regularly, customarilyAüjawaishi taya watta maalü.I customarily / regularly shave in the morning.Me afeito por la mañana.2frequently, with a certain frequency, by each interval or type¿Jeratuawai jukua yaamüin süpüla juyakat?How many times a year do you come?¿Cuántos veces al año que Uds. llegan?Waneekaꞌiwaisü niiyajüin.He cures them (animals) once a day. (either afternoon after gathering in or in the morning before drinking)3at a given rate¿Jerawai saaꞌu?How much does it cost (per unit)?waneesüwai sünainjee poloosü miichi suluꞌu tü pueulokatone of (each) ten buildings [one tenth] in the city
wainmafr. var.mainmaadjmany, much, a lot of (items)muchoTeꞌrüin wainma wayuu Meerachon.I saw many people at Meerachon.Tayalajüin yotojolo wainma nuulia chi laülaakai.I bought much yotojolo from the old man.Jemetsü; mainma suukala saꞌaka.It’s delicious (sweet); there’s lots of sugar in it (coffee).cfjoulaa 1miyoꞌu 1gradwattaa aalinwainmakojuyaaseveral, manyanamaꞌa maapalitchon 1fewmojushi
wainpirainmockingbirdave paraulata llanera, sinsonteWane wayuu eekai kaashajaaralin müshika saaꞌin wainpirai süka saashajaain waneepia.A talkative person is like a mocking bird because it talks / chatters constantly.cfwaspíraigenwuchii 1
wairiinanrustic woven sandalguaireña (calzado), cotiza (calzado)maakina süpüla aainjaa waiirin, süpüla aainjaa jiitpaimachine for making Indian sandals, for making threadcfkousü
wairünfriendamigoJa nii wairü.Hello, mother of friend. (male greeting to young ladies)cfwaꞌlee
wajalen1type of vineespecie de mata enredaderawajale shiküin erü mamainasütype of vine, a mad dog eats it2stirring stickpalo para revolversynjuwaꞌle
wajiiranGuajiraGuajira¿Jeraina juya jia yaamüin yaꞌaya sünain jiraajüin wajiira?How many years have you (pl) had here in the Guajira?¿Cuántos años que Uds. tienen acá conociendo la Guajira?
wajiiyanrazor bladehoja de afeitarcflawaaja
waꞌantype of food dishtipo de plato de comida
waꞌleenfriend (for a man to call or greet another)amigo (para llamar o saludar un hombre a otro)Antüshi pia, walee.You’ve come (masc), friendcfwairü
walangold charmfigura mágica de oroThis is a figurine charm of solid gold, 3-10 in. tall, similar in form to a "buddha" or a doll. It is somewhat similar to lania in that it brings good fortune / riches to its owner. Occasionally (every few years) the owner invites lots of people to see it and has food and dancing for the guests.cflania
walaashinpaymentpagocfajutu 2walawaa
-walainaffsfxThis suffix modifies the meaning of a verb such that, although the statement might seem or be assumed to be the case, it is in fact not so.Este sufijo verbal indica que aunque la situación parece de tal manera, en realidad no lo es.Shiawalain wachuntaain shaittaa yaamüin; shia wachuntaaka aꞌyatawaa.It is not (notice the negative morpheme) our purpose in coming to play, rather our purpose is to work. (in this case we purposed for ourselves)No vinimos aquí con él propósito de jugar, sino de trabajar.Otta antüshiwalain taya süka taaꞌin neꞌe tamüiwa. Ajütüüshi taya nütüma Maleiwa....But I hardly came of my own will. I was sent by God....
walakataavsdisperseddispersadosüka walakatüin tü wayuukolüirua sainküin mmakat wanaa sümaa jemein nia.because people were dispersed throughout the land when he was born.cfaꞌwalakajawaa 1
walaꞌayuunfuzz of prickly pearpelusa de la tuna
walamüinbird species (large white-breast bird of prey)especie de avegenwuchii 1