Nepali - Tamangअँगालोतङ्ना.ताङ् 3ना.
अँगालो भरीतङ्‍नङ् 2ना.
अँगालोभरीदलानङ्ना.बम्‍नङ्ना.
अँगेरी रुखडोङ्‍स्‍यीङ्ना.
अँजुलीलुम्‍नङ्ना.
अँठ्‍याएर रगड्नुचेम्‍बक्रि.
अँध्यारो हुनुछुप्‍प तबक्रि.म्‍हुन् तबक्रि.
अंशदोगाना.बोना.
अइया!अइया!वि. बो.
अक्षताअचीद्ना.
अक्षरय्‍हीगीना.हीगीना.
अगाडिङोन्क्रि. वि.ङोन्‍ग्‍यम्क्रि. वि.ङोन्‍जेक्रि. वि.ङोन्‍दम्क्रि. वि.मोन्‍ग्‍याम्क्रि. वि.
अगाडिकोतीलादाङ्क्रि. वि.
अगाडिको घिच्रोखारेना.
अगाल्नुव्‍हे:ब1क्रि.
अगिअघिङोन्‍ङोन्क्रि. वि.
अगुल्टोमीङ्‍गु1ना.
अगेनाफुःना.
अगेनुथप्ना.फुःसङ्ना.फोक्‍साङ्ना.
अगेनोफुःना.
अग्लिनुनोब1क्रि.