Tamang - Nepaliछेमेन्tsʰemenना.जेठी पट्टिको वाइबा
नम् छीक्‍पnam tsʰikpaक्रि.पानीको छिटा बर्सनुछीगो
ल्‍हाउल्‍हाउla̤ːula̤ːuना.वनस्पति बढेको अवस्था
ग्‍यबाgʲa̤baːना. तामाङ जातको एक थर
सुम्‍बाsumbaːना.तामाङ जाति अन्तर्गत एक थर
महीन्‍दोङ्mahindoŋना.तामाङ जाति अन्तर्गत एक थर
बाल्‍दोङ्ba̤ːldoŋना.तामाङ जाति अन्तर्गत एक थर
गर्‌युga̤rjuना.तेल राख्ने छालाबाट बनाएको भाँडो
र्‌हलुra̤luना.लेकाली सीङ भएको भेडा
ब्रङ्दोङ्bra̤ŋdoŋना.तामाङ जाति अन्तर्गत एक थर
फोःनोङ्‍बpʰoːnoŋbaखोक्‍पक्रि.पेटको गडबडी हुनु
सेल्‍जोम्seldzomना.गोरो छाला हुने केटीको नाम;तामाङ जातको थर अनुसार राखिने नाम
म्‍हेन्‍दोमायाme̤ndomaːjaːना.आधुनिक दोहोरी गीत संगीत
ल्‍हुन्‍द्रुङ्‍स्‍यामोlṳndruŋsʲaːmoना.एक प्रकारको च्याउ; डाढ सीधा भएको र टुप्पोमा छाता जस्तै आकार भएको च्याउ