Tamang - Nepaliदुःज्‍यङ्dṳːdzʲaŋना.शोकमा परेको लाई सान्त्वनाको कोसेली
पङ्‍रpaŋraना.सानो खालको बाख्रा