वर्णमाला

यस भाषामा ६ वटा स्वरवर्ण र २५ वटा व्यञ्जनवर्ण गरी ३१ वटा वर्णहरू छन्:

अ आ इ उ ए ओ
क ख ग ङ
च छ ज
ट ठ ड
त थ द न
प फ ब भ म
य र ल व
स ह

यो शब्दकोश माथिको वर्णानुक्रम अनुसार क्रमबद्ध गरिएको छ।